PRIVACY Statement walden GRENE

Artikel 1. Inleiding
Walden Grene neemt de bescherming van uw persoonsgegevens buitengewoon serieus. Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 1 september 2020. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Walden Grene worden gewijzigd.

Artikel 2. Over Walden Grene
Walden Grene staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer en is gevestigd aan Oostenburgermiddenstraat 58, 1018 LC te Amsterdam.

Artikel 3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

 1. Walden Grene verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitoefening van haar advocatenpraktijk, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om contact te onderhouden met (potentiële) cliënten en andere relaties, voor wervings- en selectiedoeleinden, om nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen te versturen en om haar diensten te verbeteren.
 2. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:
  a. Naam, adres, woonplaats;
  b. Telefoonnummer, e-mailadres;
  c. Informatie die zich in dossiers bevindt;
  d. Financiële gegevens in verband met de facturering aan cliënten;
  e. Persoonsgegevens die relevant zijn voor het vaststellen van de identiteit van cliënten in verband met de verplichtingen van het kantoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
  f. Overige door u verstrekte persoonsgegevens, zoals sollicitatiebrieven en cv’s van sollicitanten.

Artikel 4. Grondslagen van verwerking
Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, dient de verwerking gebaseerd te zijn op een van de grondslagen uit de AVG. Walden Grene baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op een van de volgende grondslagen, afhankelijk van de soort verwerking: het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst (met opdrachtgevers en andere door Walden Grene gecontracteerde partijen), een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of uw toestemming.

Artikel 5. Cookies
De website van Walden Grene (www.waldengrene.law) maakt gebruik van Google Analytics om de gebruikersinteractie te monitoren (dat wil zeggen om te meten hoe een bezoeker de website gebruikt en hoe deze de website heeft gevonden). Deze kennis wordt gebruikt om het aantal bezoekers te meten, om beter te begrijpen hoe deze bezoekers de webpagina’s vinden en hoe bezoekers hun weg vinden op de website. Google Analytics is door de websitebeheerder van Walden Grene op een privacy vriendelijke manier ingesteld, waardoor er geen toestemming vereist is voor het gebruik van Google Analytics cookies. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Artikel 6. Gegevensuitwisseling met derden

 

 1. Walden Grene deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijke verplichting of met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 2. In het kader van de uitvoering van opdracht van cliënten kan het noodzakelijk zijn andere partijen te betrekken die in opdracht van Walden Grene gegevens verwerken, zoals koeriers, rolwaarnemers, andere partijen die bij een dossier betrokken zijn of deurwaarders.
 1. In bepaalde omstandigheden kan op Walden Grene een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de Nederlandse Orde van Advocaten of de Financial Intelligence Unit – Nederland.
 2. Walden Grene maakt gebruik van bepaalde ICT-dienstverleners voor het verwerken van persoonsgegevens, onder andere voor het opslaan van cliëntgegevens in een beveiligde Cloud omgeving, het uitvoeren van de financiële administratie en in het kader IT-beheer. Met deze partijen heeft Walden Grene een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG.

Artikel 7. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU
Walden Grene verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU.

Artikel 8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 1. Het spreekt voor zich dat Walden Grene uw rechten onder de AVG respecteert. Op basis van de AVG heeft u het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens die door het kantoor worden verwerkt en om te verzoeken tot rectificatie of, onder bepaalde omstandigheden, tot verwijdering van uw gegevens. U kunt daarnaast een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (in afwachting van een door u verzochte rectificatie of door u gemaakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, omdat u van mening bent dat de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat deze door Walden Grene wordt verwijderd, of als u de gegevens nodig heeft in verband met een gerechtelijke procedure).
 2. Onder bepaalde omstandigheden heeft u tevens het recht om Walden Grene te verzoeken om door het kantoor verzamelde persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 3. U kunt zich natuurlijk altijd afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of advertenties.
 4. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar office@waldengrene.law.

Artikel 9. Beveiliging van persoonsgegevens
Walden Grene heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Persoonsgegevens die door Walden Grene worden verwerkt, worden opgeslagen in een beveiligde Apple- of Microsoft-Cloud omgeving. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en encryptie. Toegang tot persoonsgegevens is slechts mogelijk voor daartoe bevoegde personen.

Artikel 10. Bewaartermijnen
Walden Grene bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens (zoals financiële gegevens) gelden wettelijke bewaartermijnen of bewaartermijnen zoals voorgeschreven door de Orde van Advocaten (waaronder informatie in cliëntdossiers). Overige persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

Artikel 11. Vragen of klachten?

 1. Indien u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen via office@waldengrene.law. Wij helpen u graag verder.
 2. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

PDF